Sorumluluk Sigortaları

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Poliçe ayrıca buna ilave olarak zarar uğrayan tarafın davası ile ilgili doğabilecek yasal işlem ve savunma masraflarını karşılamaktadır.
Poliçede belirtilen teminat limiti ile sınırlandırılır. Limitler işletmenin yapısı ve faaliyet konusuna bağlı olarak taşıdığı risk unsurları göz önüne alınarak belirlenir.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası; İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene yöneltilebilecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı, ve sosyal sigortalar kanuna tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. 
Ayrıca, bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükm olunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de ödenir.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen veya işlenen herhangi bir ticari mal veya üründen kaynaklanan bir kusur ve/veya ayıp neticesinde üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zarar ve ziyan sonucu, sigortalının üstüne düşen sorumluluk taleplerinin neticeleri teminat altına alınır. 
4077 sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun', kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumlulukları düzenlemiş bulunmaktadır. İlgili kanunun 4üncü maddesinde 'Ayıplı Mal ve Hizmetler' başlığı altında, 'ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının, müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları', ayrıca 'satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı' belirtilmektedir.

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Ürün Geri Çağırma Sigortası; Nihai, ara ürün üreticileri, tüketim, ticari ve endüstriyel ürünlerin ithalatçıları ürünün bedeni veya maddi zarara yol açması veya yol açma tehlikesinin bulunması halinde bu ürünlerin geri toplanması için yapılacak masrafları karşılayarak teminat sağlar.
Teminatın temel içerikleri; İş durması, Geri çağırma masrafları, Yerine koyma masrafları, Rehabilitasyon masrafları, Danışmanlık masrafları, Ürünün yok edilme masrafları 

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası, Sigortalının ifa ettiği mesleğinin (oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye ve belirtilen mesleklere özel olarak), yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, ihmale dayalı, hatalı ve kusurlu olması sebebiyle üçüncü kişilere verebilecekleri zarar ve ziyan nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminat taleplerine teminat sağlamaktadır.
Poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;
a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı,
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı, belirtilen miktara kadar teminat sağlar. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Teminat Sağlanan Meslek Grupları: Hekimler, Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve denetim firmaları, Avukatlar, Sigorta Brokerleri, Mimarlar, Mühendisler, Patent ve marka vekilleri.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları teminat altına alır. Zorunlu bir sorumluluk sigortasıdır ve teminatları Hazine tarafından belirlenir.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır. 

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır. Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak zorundadırlar.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009'u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
Sigortalının Mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir
Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigorta ettirene terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder.

Zorunlu bir sigorta türü olup bu sigortayı yaptıracak işletmeler; rafineriler, petrol ve petrol ürünlerinin yükleme veya boşaltımının yapıldığı limanlar ve istasyonlar, dolum tesisleri, depolama tesisleri, gaz terminalleri, enerji santralleri, endüstriyel üretim tesisleri, yükleme veya boşaltma yapılan limanlar ve iskeleler, terminaller, tersaneler, gemi söküm tesisleri, gemi inşa ve onarımının yapıldığı diğer tesisler ile farklı adlarda olsa bile aynı veya benzeri faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve 5312 sayılı Kanun kapsamına giren kıyı tesisleridir.

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası 

Çevre kirliliği sigortası; ticari faaliyetiniz esnasında toprak veya karadaki herhangi bir yapının, atmosfer veya yeraltı suyu dahil olmak üzere herhangi bir su akıntısı veya birikintisinin, içerisinde veya üzerinde, doğal olarak mevcut olamayacak ölçülerde çevre kirliliğine neden olunması durumlarına karşı koruyan sigorta poliçesidir.
Çevre kirliliği olarak tanımlanan durumlar ise duman, buhar, is, asit, baz, zehirli kimyasallar, atık maddeler dahil tahriş edici veya kirletici herhangi katı, sıvı, gaz veya termal maddenin, dağılması, serbest kalması veya sızması vb. durumlardır.

Poliçe kapsamında aşağıdaki teminat kapsamları verilebilmektedir;

  • Ani ve Kazaen Kirlenme + Tedrici Kirlenme
  • Üçüncü Şahısların Bedeni Zarar, Maddi Hasar Talepleri
  • Sigortalı Arazisindeki Temizleme Masrafları (1st Party)
  • Üçüncü Şahısların Temizleme Masrafları
  • Önceden Mevcut Koşullardan Kaynaklanan Kirlenmeler (Pre-Existing)
  • Taşıma faaliyetlerinden meydana gelen zararlar
  • 1. Şahıs İş Durması (Sigortalının)
  • Diğer Atık Depolama Alanlarından kaynaklanan sorumluluk

 

Hukuksal Koruma Sigortası

Sigortalının üçüncü kişilere veya üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açmış oldukları Hukuk davalarında, sigorta kapsamına giren haller doğrultusunda sigortalının bu davaya ilişkin harcamalarının temin edildiği sigortadır.
Hukuksal koruma sigortası ile sigortalının taraf olduğu ve bu sigortada saptanan konular kapsamındaki hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme masrafları karşılanır.
Bu sigorta türü ile aşağıda belirtilen haller için teminat verilmektedir.
1) Motorlu Araca Bağlı ve Sürücü Hukuksal Koruma sigortası adı altında motorlu araçların sahibi, işleteni, kiracısı ya da aracı kullanan sürücüsü, o aracı kullanmasından dolayı meydana gelen uyuşmazlıklara karşı hukuksal koruma teminatı almış olmaktadır. Örneğin, sigortalının, arabasıyla kaza sonucu bir kişinin ölümüne neden olması halinde, kendisini mahkemede savunmak amacıyla yapmış olduğu davaya ilişkin tüm harcamalar, sigortacı tarafından karşılanmaktadır.
2) Taşınmaz Mallara Bağlı Hukuksal Koruma sigortası; Sigortalıya poliçede gösterilen taşınmaz malın tamamının veya bir bölümünün poliçede gösterilmek kaydıyla kiralayanı, kiracısı veya hak sahibi olan diğer kişilere bağlı olarak doğabilecek uyuşmazlıklar için hukuksal koruma sağlamak amacıyla hukuksl koruma sağlamaktadır.
3) Kişi/Aile Hukuksal Koruma sigortası; Hukuksal Koruma sigortası ile ayrıca, sigortalı ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer aile fertleri yahut birlikte yaşadığı kimselere poliçede belirtilen esaslar dahilinde koruma sağlamaktadır.