Kredi (Ticari Alacak) Sigortaları

Yurt içi Ticari Alacak Sigortası Ve İhracat Ticari Alacak Sigortası

Ticari Alacak Sigortaları; kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

  • İflas etmesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
  • Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
  • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
  • Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar,
  • Ayrıca sözleşme olması şartı ile; yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hallerine karşı teminat sağlamaktadır.

Alıcılar için belirlenen kredi limitleri kapsamında, yurt içine 120 güne kadar yapılan, yurt dışına ise 180 güne kadar yapılan peşin ve banka teminatı dışında kalan açık hesap satışları kapsamaktadır.
Yurt içi Ticari Alacak Sigortası Ve İhracat Ticari Alacak Sigortası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İhracat Ticari Alacak Sigortası için ayrıca aşağıdaki Politik riskler de poliçeye eklenebilmektedir.

  • Savaş, ambargo
  • Fon transferi olmama riski
  • Kamu alıcısının ödememe riski
  • Alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, sorun çözülene dek teminat askıya alınır.