Finansal Sigortalar

Taşınan Para Hırsızlık Sigortası

Taşınan Para Hırsızlık Sigortası; İşletmelerin personelleri tarafından bankalar, firmalar, müşteriler arasında şirket araçlarıyla taşınan para ve kıymetli evraklar için olası hırsızlık risklerine karşı teminat sağlar. 
Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, zor kullanmak, gasp, nakil sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu hırsızlık, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri sonucu hırsızlık, Deprem, Sel, Doğal afetler ve Yangın dolayısıyla oluşacak kargaşalıktan yaralanılarak yapılacak yağma ve tahribat zararları teminat altına alınmaktadır.

Emniyet Suistimal Sigortası

Emniyeti Suistimal Sigortası, Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı resmi kayıtlı, adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını, çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı teminat altına alır.

Siber Risk (Veri Koruma) Sigortası

Siber riskler, bilgi ve bilgi sistemleri dünyasının bir gerçeğidir. İster mobil cihazlarında, bilgisayarlarında isterse sunucularında veya internette elektronik veri kullanan herhangi bir şirket bu risklerle karşı karşıyadır.
Riskler sürekli olarak değişmekte ve daha da komplike hale gelmektedir. Kuruluşlar eskiden, fiziksel varlıklarını koruma amaçlı yatırım yaparken, artık dikkatlerin ve kaynakların ağ ve sistem korumalarına odaklanması gerekmektedir.
Sigorta Sektöründeki bazı oyuncular veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel olarak geniş kapsamlı sonuçları üzerine Sigortalılara teminat sağlamak amacıyla Siber riskler ürünü geliştirmişlerdir. Bilgi güvenliği uzmanları, halkla ilişkiler danışmanları ve hukuk uzmanları ile işbirliği içinde, sigorta korumasına ek olarak aşağıda listelenmiş olan bir dizi katma değerli hizmet sunulabilmektedir.
1-Kriz Yönetimi
Çözüm ortaklarımızın sağladığı kriz yönetimi, bir şirketin itibarını korumasına ve bir siber ihlal sonrasında onarmasına yardımcı olabilir. Hizmetler şunları kapsamaktadır:
Şirketin İtibarının Onarılması
Haber değeri taşıyan bir siber olayın potansiyel olumsuz etkilerini önleyebilecek veya hafifletebilecek, bağımsız danışmanların profesyonel hizmet ücretlerini ve masraflarını karşılar.
Kişisel İtibarı Onarma
Herhangi bir kişinin şirketteki itibarına gelecek potansiyel zararın hafifletilmesine yönelik hizmetlere ilişkin profesyonel ücretleri ve masrafları karşılar.
Bildirim ve İzleme
Müşterilere (veya herhangi bir düzenleme makamına) bilgilerinin bir ihlalden etkilendiğini bildirmeye ilişkin yapılan masrafları karşılar. Etkilenen kişilerin kimlik hırsızlığı eğitimi ve kredi dosyası izlemesi ile bağlantılı makul masraf ve harcamalar da tarafımızdan ödenecektir.
2-Veri Sorumluluğu
İster sigortalı ister sigortalının dış kaynak firması (outsource) neden olmuş olsun, kişisel veya kurumsal verilerin ihlali ile bağlantılı zararları ve savunma masraflarını karşılar.
3-Ağ Güvenliği
Aşağıdakilerle bağlantılı zararları ve savunma masraflarını karşılar:

  • Bir üçüncü şahsın verilerine virüs bulaşması
  • Sigortalının yetkisi dışında bir üçüncü şahsın verilerine erişmesiyle sonuçlanan bir fiili veya ihmali
  • Bir sistem kodunun elektronik olmayan yöntemlerle çalınması
  • Kişisel bilgiler içeren donanımın çalınması
  • Bir çalışanın fiilleri nedeniyle verilerin ifşa olması

4-Ağ Kesintisi Bir güvenlik ihlali nedeniyle sigortalının ağının ciddi bir kesintiye uğraması sonucunda ortaya çıkan net kar kaybını karşılar.
5-İdari Yükümlülükler
Aşağıdaki masrafları karşılar:

  • Bir veri koruma soruşturması ile bağlantılı hukuki danışmanlık ve temsile ilişkin makul profesyonel hizmet ücretleri
  • Bir veri koruma düzenleme makamının uyguladığı sigorta edilebilir para cezaları

6-Siber Şantaj/ Gizlilik Bağlantılı Şantaj
Bir güvenlik tehdidinin sona erdirilmesi için üçüncü şahıslara yapılan fidye ödemelerini (şantaj zararı) karşılar.
7-Multimedya Sorumluluğu
Bir üçüncü şahıs fikri mülkiyeti ihlali veya elektronik içerik ile bağlantılı ihmal ile ilgili olarak uğranılan zarar ve yapılan savunma masraflarını karşılar.

 

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Küreselleşmenin arttığı günümüz dünyasında, yöneticiler birçok değişkeni değerlendirerek hızlı bir şekilde karar vermek zorunda kalabilmektedirler.
Bu yoğun sürecin doğal sonucu olarak yöneticiler hatalar ve ihmaller yapabilmekte ya da Yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, değişen kanun ve mevzuatlar nedeniyle kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülükleri nedeniyle çeşitli yaptırımlara maruz kalabilmektedirler.

Yönetici sorumluluk sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetim vasfı ile görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

Halka Arz Sigortası

Günümüzde şirketlerin büyüme stratejileri ve yeni yatırım planları çerçevesinde halka arzlar giderek artmaktadır. Halka arz, hazırlık aşamasından başlayarak yoğun çalışma süreçleri gerektirmektedir. Halka arz dokümanı olan izahname dolayısıyla, şirketin ve halka arz dokümanında yer alan tarafların sorumlulukları bulunmaktadır. Halka Arz Sigortası (POSI), Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuran şirketlere, sermaye arzını gerçekleştiren hissedarlara ve yöneticilere izahnameden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlamaktadır. 

Kaçırılma, Fidye ve Şantaj Sigortası

Bu sigorta poliçesi türü ile sadece maddi çözüm değil aynı zamanda danışmanlık hizmetleri ile söz konusu süreçte aktif rol alarak kaçırılan kişi veya kişilerin sağlıklı bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktadır.